Byalaget

Avans byalag behandlar markägarfrågor och förvaltar byakassa och fiskevatten. Byalaget sköter även kontakter med bl a kommun och länsstyrelse.

Historik

Byaordning för Avans byamän finns nedtecknad från 21 januari 1796. Denna byastadga ersatte 1751 års byaordning sedan skiftesdelning på åker och äng genomförts 1795, det sk Storskiftet. Även före 1751 finns byaordning för Avans by, bla från 1600-talet vad vi vet så finns inte stadgarna bevarade. Vid det sk Storskiftet organiserades byamarken så att byarna fick tydliga gränser (avvitttringslantmätet) mellan byarna och kronans mark. Under 1600- och 1700-talen hade många byar åderlåtits på befolkning genom de många krigen, ofta med hungersnöder som följd. Genom ökad befolkning i byarna efter krigen ökade säkert kraven på bättre organisation också genom dessa skiftesreformer, skatter till kronan, bättre kommunikationer och ökad industriell verksamhet från omvärlden, ex malmbrytning och järnbruk i Selets Bruk.


Byaordningarna innehöll tämligen stränga regler för skötsel av åker, äng och boskap för den enskilda gården så att man inte störde de andra gårdarnas skötsel. Byaordningen var strängt formulerad med bötesbelopp för utebliven närvaro eller om man bröt mot stadgan angående betessläppningen på skogen. Ex står i byaordningen från 1796:

Vilken som är uteblivande ifrån en av ålderman igenom budkavle kunnig byastämma skall till byn plikta 8 skilling.

§4 Den som icke flyttar med sin boskap till fäbodarna på den dag åldermannen tillsagt skall till byn plickta 1 riksdaler.

§7 Den som icke infinner sig och kommer till bysens samfälta arbete sommartiden skall för hästdagsvärke plickta 4 skilling, om han försummar och för karla dagsvärke 8 skillingar, samt före höstetiden betala till byn 8 skillingar häst och karladagsvärke.

Dessa böter var betydande summor i en ekonomi som till största delen var baserad på naturahushållning. Byaordningen var med andra ord lag för hur man skulle förhålla sig till andra i byn och till byns gemensamma intressen.

Samfälligheter

Samfälligheterna är markområden med fastighetsbildningar (S) som fanns sen tidigare eller skapades i laga skiftet i mitten av 1800-talet för att tillgodose byns gemensamma intressen. Samfälligheter av gemensam mark avsattes för olika ändamål som tex Sommarladugårdar/fäbodar, grustäkter för vägbyggnad och underhåll, båtplatser och upplag, tvättbryggor mfl.

Sandnäsudden och flera bryggplatser vid älven är sådana samfälligheter. Dessa samfälligheter(S) finns kvar idag och förvaltas av Avans byamän.

Beslut rörande samfälligheterna fattas på byns årliga byastämma i maj. Deltagare i byastämman var bönder med mantalssatt jord. Mantal var ett slags skatteunderlag för kronan. Torpen var i allmänhet inte mantalsatta eftersom dessa hade begränsad besittningstid (livstidstorp).

Avans by bestod av knappt 4 mantal eller exakt 3 och 123/128 delar år 1782 fördelade på 14 mantalshemman.

I den byaordning som tillämpas idag finns ingen skriftlig stadga nedtecknad. Byaordningen är med andra en muntlig praxis sedan byns handlingar förlorades i branden i gamla skolan (föreningshusets tomt) år 1913.

I den byaordning från 1796 finns ingen stadga om beslut rörande upplåtelser eller försäljning av gemensam byamark. Som en följd därav att fastigheterna gemensamt äger byamarken eller genom en senare skrivning av byaordning på 1800-talet tillämpas reglerna om konsensusbeslut dvs total samstämmighet. Om man väcker förslag om t.ex. försäljning av eller upplåtelse av byamark måste samtliga byamän vara eniga i frågan för att beslut ska vara giltiga.

Övrig info

Byakassa
Byn förvaltar en byakassa som används till ändamål som fattas på byastämman. Detta kan tex vara vägar, julgranar och kostnader för förvaltning av byaplatser. Byastämman kan också anslå medel till projekt som stödjer byns gemensamma intressen, tex genom att samverka med Avans Intresseförening.

Kommunala och allmänna frågor
Avans byamän är direkt remissinstans till kommunala myndigheter, länsstyrelse och t.ex. vägverk beträffande kommunala översiktsplaner och detaljplaner, vägplaner mm. I samverkan med Intresseföreningen eller Byautvecklingsgruppen lämnar vi ofta in synpunkter och krav på kommunala planer, vägplaner och belysning.

Fiskevatten
Avans byamän förvaltar byns samfällda fiskevatten genom försäljning av fiskekort och genom bevakning av intrång i fiskevatten orsakade av vattenreglering i älven.

Vill Du veta mer? 
Kontakta byaålderman Mats Fabricius 0920-26 00 39